į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
XVI-ojo POEZIJOS KONKURSO ,,BALTOJO BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS‘‘ NUOSTATAI 2022 m.

XVI-ojo POEZIJOS  KONKURSO

,,BALTOJO BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS‘‘

                                             NUOSTATAI  2022 m.

 

                      BENDROJI NUOSTATA

Karolio Širvinsko vardo poezijos konkursas organizuojamas 16 -ąjį kartą (nuo 2005 m.). (Dėl covid-19 karantino renginys 2020 ir 2021 m. nevyko). Konkursą organizuoja Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, rašytoja, kultūros organizatorė, visuomenininkė, filantropė, leidėja – žuvusio anykštėno literato, tautodailininko, klieriko KAROLIO ŠIRVINSKO atminimui. Kiekvienais metais pasirenkama vis kita konkurso vieta (miestas), siekiant suaktyvinti poetų (literatų) veiklą viešame visuomeniniame gyvenime (tarp miestų ir rajonų) jų pastangas leisti knygas, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida, artimiau susipažinti su naujausia poetų (literatų) kūryba, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems.

 

                      DALYVIAI

Konkurse kviečiami dalyvauti poetai (literatai) nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos ar tautybės, gyvenamosios vietovės.

 

                      VYKDYMO TVARKA

Konkursas skelbiamas kiekvieną pavasarį (balandžio - gegužės mėn.).

Eilėraščius siųsti iki 2022 m. vasario 12 d..

Dalyviai siunčia 5 eilėraščius komisijai elektroniniu paštu: skambmedis@gmail.com, nurodo klubą (jei priklauso), vardą, pavardę, parašymo datą, telefoną. Eiles rašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Pageidautina, tekstai būtų be klaidų ir redaguoti. Kontaktinis telefonas -  868207772.

Konkurso metu autoriai perskaitys 2 eilėraščius (komisija turi teisę keisti skaitomų eilėraščių skaičių) iš 5. Vertinimo komisija sudaryta iš žurnalistų, lituanistų, bibliotekininkų ir fondo ''Baltasis balandis'' valdybos narių vertina poetų kūrybą. Pageidautina, teikti naujus pastarųjų metų kūrinius. Tema: amžinosios pasaulio vertybės, gyvenimo prasmė, tikėjimas, meilė.

                      Rankraščiai autoriams negrąžinami, saugomi fondo archyve.

                      Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų pateikimas konkurso organizatoriams.

Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, laiką elektroniniu laišku.

Esant covid-19 pandemijai sekite informaciją apie visuotiną renginių draudimą.

Planuojame išleisti almanachą ''Paukščiai''  2022 m.

 

                      VERTINIMAS

Pagrindiniai vertinimo kriterijai – kūrinio meniškumas, originalumas, temos ir idėjos naujumas, vertybių pajautimas.

 

                      APDOVANOJIMAI

             Konkurso laureatas apjuosiamas tautine juosta, įteikiamas diplomas ir suvenyrai.

             Paskatinamieji padėkos raštai ir suvenyrai: už nuoširdžiausią eilėraštį, už raiškiausiai skaitytą eilėraštį, už eilėraštį skirtą K.Širvinsko atminimui.

   

                      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

           Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.

       Dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro sutikimo (nurodant autorių) kūrinius naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo almanachuose, panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.