į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS » Dokumentai
STEIGIMO SUTARTIS


SVĖDASIŠKIŲ DRAUGIJOS „ALAUŠAS“
STEIGIMO SUTARTIS

 

Vilnius,    2010-01-11.

 

 

Šia sutartimi, vadovaujantis LR Asociacijų įstatymu (2004-01-22, Nr. IX-1969), steigiamas viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai – Svėdasiškių draugija „Alaušas“. Draugija steigiama ir veiks laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo įstatų.

 

DRAUGIJOS PAVADINIMAS

 

Steigiamos Draugijos pavadinimas – Svėdasiškių draugija „Alaušas“ (toliau tekste “Draugija”).

Buveinės adresas : Kauno 3A, Vilnius.

 

DRAUGIJOS STEIGĖJAI

 

 

1.  Aleksandras Algimantas Indriūnas

a/k 337XXXXXXXX

Kalvarijų 182-9, Vilnius

 

2. Edmundas Vidimantas Baliukas

a/k336XXXXXXXX

Vingrių 23-4, Vilnius

 

3. Juozas Lapienis

a/k338XXXXXXXX

Pušų 10-10,Vilnius

 

4.  Romualdas Vytautas Rimša

a/k 337XXXXXXXX

V.Druskio 1/22-54, Vilnius

 

 

 Steigėjai, įregistravus Draugiją juridinių asmenų registre, tampa Draugijos nariais.

 

DRAUGIJOS STEIGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

Draugijos steigimo ir registravimo išlaidos dengiamos lygiomis dalimis. Šios išlaidos nekompensuojamos.

 

ASMENYS, TURINTYS TEISĘ ATSTOVAUTI STEIGIAMAI DRAUGIJAI, JŲ TEISĖS IR ĮGALIOJIMAI

                     

Steigėjas Aleksandras Algimantas Indriūnas, a/k 33707021076, įgaliojamas veikti steigiamos Draugijos vardu bei atlikti šiuos veiksmus:

1) parengti Draugijos įstatų projektą;

2) sudaryti steigiamojo susirinkimo darbotvarkę ir per 5 dienas po šios sutarties pasirašymo sušaukti steigiamąjį susirinkimą;

3) atlikti visus Draugijos įsteigimui reikalingus veiksmus, paruošti bei pasirašyti visus dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, Draugijos įstatus, prašymus, formas ir kitus dokumentus, susijusius su Draugijos registravimu Juridinių asmenų registre, pateikti šiuos dokumentus notarui ir Juridinių asmenų registrui, gauti dokumentus, kreiptis dėl Draugijos antspaudo pagaminimo ir jį gauti, atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, reikalingus įsteigti Draugiją.

 

Steigimo sutartis sudaryta ir pasirašyta 3 egzemplioriais.

 

 

Sutartį pasirašę steigėjai

 

          Aleksandras Algimantas Indriūnas

 

          Edmundas Vidimantas Baliukas

 

          Juozas Lapienis

 

          Romualdas Vytautas Rimša