į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
ĮKŪRĖJAI

„ALAUŠO“ AKTYVISTAI PUOSELĖJA SVĖDASŲ KRAŠTĄ

 

(Svėdasiškių draugijos „Alaušas" sumanytojai, įkūrėjai ir pirmosios
(2007–2008 m.) tarybos nariai)

 

Organizuojant Svėdasų miestelio jubiliejus, kitas įvairias šventes ir renginius, Svėdasiškių draugija „Alaušas“ yra pasirengusi padėti ir bendrauti su visais jų sumanytojais. Draugijos nariai yra įsitikinę, jog tokia sąveika leistų pasiekti, kad Svėdasų krašto žmonių dvasinis gyvenimas taptų dar įdomesnis ir turtingesnis. Ypač norėtųsi, kad jaunoji karta perimtų ir toliau puoselėtų tėvų tradicijas, kad sparčiau kiltų Svėdasų bei apylinkių kultūrinis gyvenimas, kad jaunieji svėdasiškiai, pasklidę po įvairius Lietuvos miestus, neprarastų ryšio su gimtuoju kraštu. Žemiau supažindiname su Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ sumanytojais, įkūrėjais ir 2007–2008 m. vadovais. Tuo metu jie ėjo šias visuomenines pareigas:

 

Algimantas Indriūnas, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininkas.

Gimė 1937 m. Svėdasų miestelyje. Mokydamasis Svėdasų mokykloje pasižymėjo

gabumais muzikai. Buvo Svėdasų kultūros namų meno vadovu. Suorganizavo

chorą, šokių ratelį, dramos grupę. Utenoje rengiant Aukštaitijos mokyklų sąskrydį,

suorganizavo dalyvių grupę, parengė programą. Išvykęs gyventi ir dirbti į Vilnių,

1964 m. baigė Vilniaus politechnikumą. Net 50 metų dainuoja vyrų chore „Aidas“.

Jau dešimt metų renkamas choro tarybos pirmininku.

Seną savo svajonę sukviesti svėdasiškius į būrį jis įgyvendino su kitais entuziastais

– suorganizavo ir įkūrė draugiją „Alaušas“, sudarė draugijos veiklos programą,

kuri palaipsniui įgyvendinama.

 

Juozas Lapienis, „Alaušo“ draugijos ryšių su visuomene koordinatorius.

Gimė 1938 m. Daujočių kaime, Svėdasų valsčiuje. 1957 m. baigęs Svėdasų

vidurinę mokyklą įstojo mokytis į Lietuvos veterinarijos akademiją. Vėliau studijavo

Lietuvos veterinarijos akademijos Mokslinio tyrimo instituto aspirantūroje.

Dirbdamas pagal specialybę įgijo docento mokslinį laipsnį. Kartu su bendradarbiais

parašė vadovėlį „Toksikologija“, dalyvavo kitų mokslinių darbų leidyboje.

Aktyviai dalyvauja organizuojant literatūrinius ir kitus visuomeninius renginius.

Jo iniciatyva ir pastangomis atkurtas ir pastatytas ąžuolinis kryžius Juozo

Tumo-Vaižganto tėviškėje Malaišiuose. Jis ir toliau aktyviai dirba draugijoje

„Alaušas“.

 

Vytautas Rimša, „Alaušo“ draugijos atsakingasis sekretorius.

Gimė 1937 m. Svėdasuose, Sausalaukės kaime. Mokėsi Svėdasuose. 1956 m.

baigė Vilniaus bibliotekinį technikumą ir įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto

(VVU) Istorijos-filologijos fakultetą, kurį baigė 1964 m. Mokėsi Sankt Peterburge

Kultūros instituto, vėliau VVU aspirantūroje. 1971–1989 m. stažavosi daugelio

Europos šalių nacionalinėse ir kitose bibliotekose. Iki 2002 m. vidurio dirbo

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslinio tyrimų skyriaus vedėju,

dėstė VVU ir Kultūros darbuotojų tobulinimosi institute.

2003–2004 m. buvo UAB INREMA teisės aktų sąvadų ir žurnalų „Lietuvos ekonomikos

reformos praktika“, „Ekonomikos aktualijos“ ir kitų sudarytoju bei redaktorium.

2011–2012 m. laikraščio „Lietuvos bočiai” redaktorius. Parašė profesinių

knygų, sudarė mokslinių straipsnių rinkinių. Paskelbė daugiau kaip 400 straipsnių

ir informacijų profesiniais, kultūros, švietimo, pedagogikos bei kitais klausimais.

Vytautas Rimša – jaučia pagarbą gimtajam kraštui ir jo žmonėms.

 

Vytautas Bublys, „Alaušo“ draugijos valdybos narys, atsakingas už finansus.

Gimė 1937 m. Svėdasuose. Bublių šeimoje augo Vytautas ir Eugenija. 1943 m.

vokiečių okupacijos metu pradėjo lankyti Svėdasų vidurinę mokyklą, kurią baigė

1954 m. Tai buvo 6-oji abiturientų laida.

1961 m. baigė VVU Ekonomikos fakultetą. Baigęs universitetą 29 metus dirbo

Lietuvos finansų ministerijoje. Nepriklausomybės metais trejus metus dirbo Lietuvos

ekonomikos ministerijoje, 15 metų – Lietuvos banke, iš jų penkerius metus

Lietuvos banko pirmininko pavaduotoju.

Nors bankininkas gyvena Vilniuje, tačiau jo širdyje iki šiol neišblėsusi meilės

Svėdasams ugnelė.

 

Edmundas Baliukas, „Alaušo“ draugijos pirmininko pavaduotojas.

Gimė 1936 metais. Svėdasų vidurinę mokyklą baigė 1954 m. ir įstojo į VVU

Fizikos-matematikos fakultetą. Buvo pažangus studentas, dalyvavo visuomeninėje

veikloje – Universiteto dainų ir šokių ansamblyje.

Nuo 1959 iki 1998 m. dirbo Elektrografijos mokslinio tyrimo institute: keletą

metų – instituto direktoriaus pavaduotoju. Laisvalaikiu dalyvavo ir tebedalyvauja

Lietuvos Mokslų akademijos (LMA), Vilniaus Arkikatedros ir Karininkų ramovės

„Aidas“ choruose.

„Esu svėdasiškis ir noriu visapusiškai prisidėti garsinant mano jaunystės kraštą“,

– sako Edmundas Baliukas.

Stasys GAVENAVIČIUS

(Verslas ir prekyba. 2008, balandis (nr. 36), p. 4)