į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2018-07-18. PRADĖJOME TREČIUS LAIKRAŠČIO LEIDYBOS METUS

 

 

Pradėjome trečius

laikraščio leidybos metus

 

2018 m. birželio 30 dieną laikraščiui „Svėdasų varpas“ sukako dveji metai. Jo leidėjas pradžioje buvo Svėdasiškių draugija „Alaušas“, o pirmasis numeris pasirodė 2016 m. liepą.

 

Tuomet kraštietis, Anykščių savivaldybės tarybos narys Donatas Tuska rašė: „<...> į Svėdasus ateina naujas leidinys mums ir apie mus „SVĖDASŲ VARPAS“ (2016, nr. 1). Rodos, taip neseniai... O jau praėjo dveji metai, kai spausdintas (ar elektroninis) laikraštis kas mėnesį lanko Svėdasų seniūnijos gyventojus bei kitur įsikūrusius kraštiečius. Jis iki šiol yra nemokamas.

 

Pažymint pirmųjų metų sukaktį, laikraščio 2016–2017, nr. 6 veiklą yra aptaręs redkolegijos sekretorius Stasys Gavenavičius (2017, nr. 7). Tad čia prisiminsime tik svarbiausias antrųjų metų (2017–2018, nr. 6) laikraščio raidos bei kaitos tendencijas.

 

 

Visų pirma, išleidus 4 numerius, pasikeitė leidėjas. Nuo 2018 m. lapkričio (nr.11) laikraštį iš Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ perėmė Svėdasų literatų klubas „Sietuva“. Pasikeitė ir jo redaktorius (Algimanto Indriūno pareigas perėmė Alma Švelnienė) bei redkolegijos nariai: išėjus Rimutei Kniežienei ir Astai Medinienei, į ją įsijungė Joana Gutmanienė ir Inga Kilienė.

 

Nuolat daugėjo skaitytojų. Spausdintas laikraštis (100 egz.) platintas Svėdasų valstybinėms ir kitoms institucijoms, o elektroninis variantas – Svėdasų bendruomenei, Svėdasiškių draugijai „Alaušas“, Vilniaus ir Kauno anykštėnų sambūriams ir Svėdasų seniūnijos kaimų bendruomenėms. O šios jį platino savo nariams, turėjusiems prieigas prie elektroninės sistemos.

 

Elektroninis laikraštis buvo siunčiamas ir kai kurioms šalies valstybinėms bei Anykščių rajono savivaldybės institucijoms, taip pat Debeikių, Šimonių (Kupiškio r.), Kamajų (Rokiškio r.) Užpalių ir Vyžuonų (abi Utenos r.) seniūnijoms. Gavo ir kiti, norėję jį skaityti žmonės. Didėjant laikraščio paklausai, jo sklaidos tobulinimo ir koordinavimo klausimai gegužės mėnesį buvo svarstyti redkolegijos posėdyje Svėdasuose. Dabar laikraštį gauna ir skaito daugiau kaip šeši šimtai žmonių. Jis seniai peržengė Anykščių rajono ribas.

 

Laikraščio koncepcija, tematika ir tikslai nepakito. Jis ir toliau telkia kraštiečius, garsina gimtąjį kraštą, garbingą jo istoriją ir žmones, aiškina jų gyvenimo būdą, tradicijas ir kultūrą, skatina meilę Gimtinei ir Lietuvai. Šios temos vyrauja laikraštyje nuo pat jo pasirodymo. Išliks jos ir ateityje.

 

Ženkliai padaugėjo straipsnių autorių. Šalia iki tol rašiusių 24-ių, šiemet juos čia spausdinti pradėjo dar 31 autorius. Tai – Aleksas Aleksiūnas, Vytautas Bagdonas, Regina Balčiūnienė, kun. Alfonsas Bulotas, Asta Fjellbirkeland, Stasys Gavenavičius, Joana Gutmanienė, Martynas Jakutis, Violeta Jankauskienė. Irena Jucienė, Vidutė Kazlauskienė, Inga Kilienė, Arvydas Kilius, Sigutė Kovienė, Ramunė Lapienytė, Renata Misiūnienė, Daiva Navickienė, Valentinas Neniškis, Aušrinė Neniškytė, Danutė Rimienė, Regina Sasnauskienė, kun. Raimundas Simonavičius, Jovita Sirgėdienė, Regina Smetonaitė, Elena Stasiškytė-Grincevičienė, Audronė Stočkuvienė, Greta Šinkūnaitė, Alma Švelnienė, prof. Antanas Tyla, Audra Tučiuvienė ir Gustė Vincevičiūtė. Iki 2018 m. birželio (imtinai) su laikraščiu „Svėdasų varpas“ iš viso bendradarbiavo 55 autoriai.

 

Šios tendencijos yra ryškios ir malonios. Skaitytojų ir straipsnių autorių skaičiaus didėjimas, šalia kitų veiksnių, visuomet objektyviai atspindi paties leidinio svarbą skaitytojams, autoriams, o kartu imant – ir leidinio populiarumą visuomenėje.

 

Svarbų vaidmenį, leidžiant „Svėdasų varpą“, nuo pat pradžių atliko rėmėjai. Respublikiniams ir Anykščių fondams, į kuriuos kreiptasi, atsisakius laikraštį remti, jis iki šiol gyvavo vien kraštiečių lėšomis. Pirmais metais laikraštį rėmė draugija „Alaušas“ (tris nr.) ir kraštiečiai, o antrais finansinę paramą – medžiagoms įsigyti, maketavimo ir spausdinimo darbams apmokėti – suteikė verslininkai: Petras Baronas su žmona Rūta (12 nr.), Gediminas Kutka ir Jonas Gačius (po 1 nr.) bei asmeniškai inž. Almuntas Baronas (2 nr.). Be šios pagalbos, svėdasiškiams skirtas laikraštis seniai būtų sunykęs. Todėl rėmėjams yra dėkinga ne vien redkolegija, bet ir visi laikraščio skaitytojai.

 

Apskritai, „Svėdasų varpas“ (2016–2018 m.) yra daugelio kraštiečių – redkolegijos narių, straipsnių autorių, rėmėjų ir platintojų – glaudaus bendradarbiavimo vaisius ir rezultatas.

 

Nuoširdžiai sveikinu visus laikraščio leidėjus ir talkininkus bei skaitytojus su antrosiomis jo leidybos metinėmis. Tai – gražus ir prasmingas „Svėdasų varpo“ jubiliejus!

 

Kartu dėkoju už straipsnius laikraščiui ir 2016–2018 m. suteiktą jam moralinę bei finansinę paramą. Prasmingų darbų ir naujų idėjų ateityje.

 

Su viltimi pradėkime trečius laikraščio leidybos metus!

 

Romualdas Vytautas Rimša,

redkolegijos pirmininkas

Vilnius, 2018 07 10