į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2018-04-21. VILNIAUS ANYKŠTĖNAI APTARĖ DARBUS IR ATŠVENTĖ ATVELYKĮ

 

Vilniaus anykštėnai

aptarė darbus ir atšventė Atvelykį

 

Po pavasarinio lietaus sušvitus saulutei ir atšilus orams, Vilniaus anykštėnų sambūrio (VAS) taryba, rodos, ką tik sveikinusi savo narius su Šv. Velykomis, pakvietė juos į tradicinę Atvelykio šventę praėjusių metų darbų aptarti.

 

Balandžio 7-ąją dieną, šeštadienį šventiškai nusiteikę anykštėnai rinkosi į Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovę. Čia atvyko daug: naujoji sambūrio taryba, nariai, VAS steigėjai ir veteranai – buvęs pirmininkas Antanas Gudelis ir pirmasis atkurtosios Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas, generolas Jonas Andriuškevičius, mokslininkai – Lietuvos karo akademijos prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis ir fizinių mokslų geografijos dr. Audronė Galvonaitė, kiti kraštiečiai. Šventėje dalyvavo ir Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ atstovai – pirmininkė Rita Skaržauskienė, garbės pirmininkas Algimantas Indriūnas, tarybos narys Juozas Martinonis su žmona ir buvę tarybos nariai: aktorius Ferdinandas Jakšys, doc. dr. Juozas Lapienis, Vytautas Rimša.

Pranešimą skaito pirm. Regina Smetonaitė

 

Pranešimą apie 2017 m. veiklą kraštiečiams perskaitė VAS pirmininkė Regina Smetonaitė. Ji pažymėjo, kad ataskaitiniu laikotarpiu VAS dirbo intensyviai ir surengė įvairių mokslo, edukacijos bei kultūros renginių. Signatarų namuose buvo organizuoti tradiciniai Lietuvos Valstybės, o Karininkų ramovėje – Kariuomenės dienų minėjimai, pažymėti istorinio „Baltijos kelio“ ir VAS 15-kos metų jubiliejai. Juose dalyvavo daug sambūrio narių. Nemažo susidomėjimo susilaukė ir Anykščių rajone vykusi VAS kraštotyrinė pagarbos ekspedicija, skirta Vilniaus konferencijos 100-osioms metinėms paminėti. Joje dalyvavo tarybos nariai, svečiai ir rajono vadovai. Buvo gražiai pagerbtas Vilniaus konferencijos dalyvių atminimas – aplankytos gimtinės, kapai, padėtos gėlės.

Salėje – šventės dalyviai

 

Daug dėmesio skirta mokslo ir kultūros žinių sklaidai. Plečiant VAS istorijos, kraštotyros ir edukacijos darbą, ypač puoselėjant meilę gimtajam kraštui ir Lietuvai, ugdant sambūrio narių tautinį pasididžiavimą bei patriotizmą, surengtos ekskursijos į Pinigų ir Bažnytinio paveldo muziejus, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinį Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje, senąjį Vilniaus universitetą ir jo biblioteką. Be to parengtos iškylos į Naujametinį Vilnių, Verkių regioninį parką, Vilniaus apylinkes, keliauta senuoju Kalvarijų kryžiaus stočių keliu, lankant kadaise čia atkurtas istorines koplytėles ir kitus istorijos objektus.

Aptariami būsimi VAS darbai

 

Deramai VAS atstovavo anykštėnus ir kitų šalies socialinių institucijų renginiuose. Minint šalies istorinius įvykius, dalyvauta iškilmingose konferencijose LR Seime, tradicinėje Anykščių miesto šventėje, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio Žukausko memorialinio muziejaus 90-mečio, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 80-mečio minėjimuose, įteikiant poeto A. Baranausko premiją, švenčiant Svėdasiškių draugijos ,,Alaušas“ veiklos 10-čio jubiliejų ir kt.

 

Be to, anykštėnai pabuvojo Kairėnų botanikos sode ir dalyvavo tradicinėje etnografinėje Aukštaičių gegužinėje, kurią pernai (eilės seka) surengė Vilniaus ukmergiškiai. O kur dar dr. Ingos Liepaitės bei Antano Verbicko knygos ,,Antano Baranausko asmeninė biblioteka'' sutiktuvės, vykusios VU bibliotekoje, VAS narės, rašytojos dr. Jurgos Žąsinaitės knygos ,,Azuritijos kardinolai“ pristatymas Lietuvos rašytojų sąjungos namuose bei mūsų narės, grafikės Loretos Uzdraitės „Kalėdinių atvirukų parodos“ atidarymas? Juk šiuose knygų pristatymuose ir sutiktuvėse taip pat „dominavo“ anykštėnai...

Iš kairės: Antanas Stackevičius, Linas Ladiga ir Gaudentas Aukštikalnis

 

Atlikta ir daugiau reikšmingų darbų. Itin gražų pavyzdį ir iniciatyvą pernai čia parodė VAS tarybos narė, dr. Irma Randakevičienė. Ji nepriekaištingai sutvarkė (susistemino, suskaitmenino, o dalį – netgi ir identifikavo) didžiulį žurnalisto Izidoriaus Girčio istorinių nuotraukų archyvą. Anykščių miesto šventės metu jis buvo perduotas saugoti ir naudoti mokslo ir kitoms reikmėms L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai. Vertas dėmesio ir Svėdasų bibliotekoje jos surengtas senųjų šio krašto nuotraukų pristatymas bei aptarimas. Apskritai, 2017 m. VAS atliko daug darbų. Dėl to, kaip rašė prof. Algirdas Ažubalis, ir pati „VAS pirmininkės Reginos Smetonaitės ataskaita buvo solidi“ (Šilelis, 2018, bal. 10).

Tarybos narė Janina Baublienė aiškina VAS biudžetą

 

Pranešimą apie organizacinius bei finansinius metų darbus pristatė tarybos narė ir VAS finansininkė Janina Baublienė. Ji priminė, kad išrinkus naują tarybą, teko atnaujinti VAS juridinius dokumentus ir įregistruoti naują tarybą bei pirmininką VĮ Registrų centre. Be to, SEB banke buvo naujai sutvarkyta VAS sąskaitos prieiga. Finansininkė padėkojo kraštiečiams, kad labai pareigingai sumokėjo nario mokestį, kaip tai numatyta Sambūrio įstatuose, aptarė praėjusių metų VAS biudžetą, gautas pajamas ir turėtas išlaidas, paaiškino, kiek lėšų liko kasoje ir sąskaitoje. Pranešėja džiaugėsi, kad sambūrį remia kraštiečiai, pervesdami 2 procentus nuo sumokėto pajamų mokesčio, ir maloniai paprašė visų dirbančiųjų nepamiršti to padaryti šiais metais

 

Teigiamai dalyviams įvertinus 2017 m. metų VAS veiklą, pirmininkė Regina Smetonaitė ir Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, generolo Kazio Ladigos anūkas Linas Ladiga priminė kai kuriuos artimiausius darbus.

Visų pirma, menant XX a. pradžioje Kurklių krašte vykusių karinių operacijų 100-tąsias metines ir Utenos, Zarasų bei Latvijos pasienio rajonų išvadavimo iš bolševikų jubiliejų, ketinama surengti gegužės mėnesį kraštotyrinę ekspediciją, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-osioms metinėms ir to meto Lietuvos savanorių kovoms bei žuvusiems didvyriams pagerbti. Kelionėje VAS nariai lankys savanorių kapus, muziejus, kalbėsis su kovotojų giminėmis, prisimins karinėms operacijoms vadovavusio kraštiečio, vėliau – generolo leitenanto, anykštėno Kazio Ladigos (1893–1941 m.) žygius. Išvykoje dalyvaus generolo anūkas Linas Ladiga. Ekspedicijoje surinkti dokumentai ir faktai bus apibendrinti ir paskelbti spaudoje.

Dainuoja LOB teatro solistė Sofija Jonaitytė

 

Liepą, Anykščių miesto šventės metu, VAS yra nutarusi prie L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos pritvirtinti atminimo lentą, skirtą Lietuvos savanorių kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės foto korespondentui ir žurnalistui Izidoriui Girčiui, ilgą laiką gyvenusiam ir dirbusiam Anykščiuose, atminti. Tai suderinta su rajono vadovais, lentą gamina tautodailininkai, o pinigus, darbams apmokėti, paaukojo sambūrio nariai.. Tai bus mūsų dovana Anykščiams.

 

Oficialioji šventės programa baigėsi padėkomis, kurias aidint dažniems plojimams, čia pat nuotaikingai skelbė VAS primininkai – Regina Smetonaitė ir Antanas Gudelis. Jos pareikštos pagrindiniams VAS rėmėjams, svarbiausiems pagalbininkams ir talkininkams, straipsnių apie sambūrį, anykštėnus ir Anykščius autoriams, VAS tarybai ir tiems sambūrio nariams, kurie jau sumokėjo šių metų nario mokestį. VAS pagalbininkams įteiktos atminimo dovanėlės.

Algimantas Indriūnas skaito savo eilėraštį „Svėdasai“

 

Šventinę Atvelykio nuotaiką programos pertraukėlių metu sėkmingai anykštėnams kėlė meninės dalies atlikėjos –Lietuvos operos ir baleto teatro solistė Sofija Jonaitytė ir dažna VAS renginių viešnia, pianistė Birutė Šernaitė-Barauskienė. Pamėgtomis operų ištraukomis, jos taip „įkaitino ir užvedė“ publiką, kad koncerto pabaigoje, kartu su viešniomis, jau visi dalyviai, sustoję salėje, drąsiai traukė žinomas savo jaunystės dainas: „Tai gražiai mane augino...“, „Palinko liepa šalia kelio“, „Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus“, „Per Klausučių ūlytėlę“ ir kitas, ne mažiau smagias ir skambias lietuvių liaudies dainas.

 

Šventiška nuotaika, skatinama vis stiprėjančio salėje kraštiečių šurmulio, tvyrojo ilgai. Įspūdinga anykštėnų pavasario šventė, smagiai bendraujant prie gražaus suneštinių vaišių ir spalvingų Atvelykio margučių stalo, Karininkų ramovėje baigėsi gilią popietę, pavasarinei saulelei virš miesto pasukus vakarop.

Romualdas Vytautas Rimša

Vilnius, 2018 04 20

Nuotraukų autoriai: Laimutis Regelskis ir Vytautas Rimša