į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2017-11-27. Pasikeitė laikraščio leidėjas, redaktorius ir redkolegijos nariai

Informuojame skaitytojus, kad šią vasarą, kilo nemažų sunkumų dėl Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ (toliau – draugija) laikraščio „Svėdasų varpas“ finansavimo bei leidybos, nes mus pasiekė prieštaringi draugijos tarybos narių pasisakymai šiuo klausimu, nors draugija buvo įvardijama, kaip šio laikraščio leidėjas. Norėdami žinoti oficialią tarybos nuomonę, liepos 13 d. ir rugpjūčio 24 d. parašėme raštą naujai jos pirm. Ritai Skaržauskienei, kuriame paprašėme pranešti „ar draugija ateityje finansuos laikraščio „Svėdasų varpas“ leidybą, kiek finansuos/nefinansuos jį, kokie bus ateityje kiti draugijos konkretūs įsipareigojimai šio laikraščio leidimo atžvilgiu ir pan.“. Atsakymą gavome rugsėjo 7 dieną, jame rašyta: „Draugija jokių įsipareigojimų laikraščio redakcijai neturi. [...] tarybos narių posėdyje vienbalsiai priimtas sprendimas laikraščio leidybos nefinansuoti, nes Draugija tam galimybių neturi“. Taip laikraštis neteko ir buvusio leidėjo, ir draugijos „Alaušas“ tarybos paramos.

 

Maža to, pajudėjo vasarą ir pati redkolegija. Išėjusi pelnyto poilsio, atsisakė darbo laikraštyje Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja, redkolegijos narė Rimutė Kniežienė, o rugsėjo 29 dieną gavome ir vyriausio redaktoriaus, draugijos garbės pirmininko Algimanto Indriūno prašymą, kuriame jis rašė: „Ryšium su pablogėjusia sveikata, prašyčiau atleisti mane nuo lapkričio 1 dienos iš visuomeninių laikraščio „Svėdasų varpas“ vyr. redaktoriaus pareigų. Jau antri metai sunkiai, bet užtikrintai laikraštėlis skinasi kelius į gyvenimą. Kiekvieną mėnesį ieškodavome rėmėjų. Dabar suradau ilgalaikį rėmėją, kuris maloniai sutiko mums padėti visus metus. Todėl „nebėgu iš skęstančio laivo“, o išeinu ramiai. Žinau, kad laikraštėlis ir toliau gyvuos“.

 

Vyriausioji redaktorė A. Švelnienė

 

Aptarę problemą redkolegijos posėdyje, pradėjome derybas su Svėdasų literatais, o rugsėjo 29 dieną Stasys Gavenavičius (redkolegija) ir Alma Švelnienė (literatų klubas „Sietuva“) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Joje pažymima, kad „Svėdasų literatų klubas „Sietuva“ sutinka prisiimti laikraščio leidėjo funkcijas, o klubo vad. Alma Švelnienė sutinka būti laikraščio ,,Svėdasų varpas“ vyriausia redaktore“. Be to, redkolegijos nare nuo lapkričio 1 dienos dirbti pakvietėme ir maloniai sutiko Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja Joana Gutmanienė.

 

 

 

Baigę redkolegijos sąstato ir laikraščio leidybos organizacinius pertvarkymus, mes nuoširdžiai dėkojame Svėdasiškių draugijai „Alaušas“ už bendradarbiavimą 2016 m. liepą–2017 m. spalį ir pagalbą laikraščiui (sąskaitą banke, draugijos lėšas, paskirtas 4-iems „Svėdasų varpo“ numeriams išleisti, ir kt.). Taip pat už pagalbą, sprendžiant leidybos reikalus bei laikraštyje paskelbtus straipsnius ir darbą redkolegijoje, dėkojame buvusiems vyr. redaktoriui A. Indriūnui bei redkolegijos narei R. Kniežienei. Mes ir toliau lauksime Jūsų straipsnių.

Redkolegijos narė J. Gutmanienė

 

Minėtame prašyme buvęs red. A. Indriūnas yra rašęs: „Linkiu naujam „Svėdasų varpo“ redaktoriui ir redkolegijai geros kloties bei kūrybinio pasisekimo darbuose. Tegu laikraštis ilgai gyvuoja Svėdasų skaitytojų ir kitų kraštiečių labui bei turtina juos žiniomis apie mūsų gimtinę ir šio nuostabiai gražaus krašto žmones. Aš visada su jumis“. Pritardami jam, mes irgi linkime mieloms kraštietėms – naujai red. A. Švelnienei ir redkolegijos narei J. Gutmanienei – jėgų, polėkio ir įkvėpimo rašant straipsnius, turtinant jais laikraščio „Svėdasų varpas“ puslapius, bendraujant su skaitytojais. O mūsų gerbiamiems skaitytojams primenu, kad naują leidėją ir atnaujintą redkolegijos sudėtį rasite įvardintus kiekvieno mūsų laikraščio numerio metrikoje (pabaigoje).

 

Vilnius, 2017 11 27

Redkolegijos pirmininkas Vytautas Rimša

 

Nuotraukos iš A. Švelnienės ir J. Gutmanienės albumų.