į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS » Dokumentai
STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS


SVĖDASIŠKIŲ DRAUGIJOS „ALAUŠAS“
STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 

Vilnius, 2010 -01 - 11

 

Steigiamajame susirinkime dalyvauja:

 

1.  Aleksandras Algimantas Indriūnas

a/k 337XXXXXXXX

Kalvarijų 182-9, Vilnius

 

2. Edmundas Vidimantas Baliukas

a/k336XXXXXXXX

Vingrių 23-4, Vilnius

 

3. Juozas Lapienis

a/k338XXXXXXXX

Pušų 10-10,Vilnius

 

4.  Romualdas Vytautas Rimša

a/k 337XXXXXXXX

V.Druskio 1/22-54, Vilnius

 

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Aleksandras Algimantas Indriūnas,  susirinkimo sekretoriumi vienbalsiai išrinktas Romualdas Vytautas Rimša.

 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad susirinkime dalyvauja visi keturi Draugijjos steigėjai, kurių kiekvienas turi vieną balsą. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra.

 

Susirinkime dalyvaujantys Draugijos steigėjai patvirtino, kad visi steigėjai buvo tinkamai painformuoti apie steigiamąjį susirinkimą, jo darbotvarkę, sutinka su susirinkimo sušaukimo terminais ir kitomis susirinkimo sąlygomis, o dalyviams pateikta medžiaga yra pakankama šiam susirinkimui vykti.

 

Darbotvarkė:

 

1. Draugijos įsteigimas.

2. Draugijos įstatų patvirtinimas.

3. Draugijos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.

4. Draugijos revizoriaus rinkimai.

5. Draugijos stojamojo įnašo ir nario mokesčio nustatymas.

 

Steigėjai vienbalsiai patvirtino susirinkimo darbotvarkę.

 

1. SVARSTYTA: Draugijos įsteigimas.

 

NUSPRĘSTA: Susirinkimas vienbalsiai priėmė sprendimą:

 

Įsteigti Svėdasiškių draugiją „Alaušas“  (toliau “Draugija”).

 

2. SVARSTYTA: Draugijos įstatų patvirtinimas.

 

NUSPRĘSTA: Susirinkimas vienbalsiai priėmė sprendimą:

 

Patvirtinti Draugijos įstatus, pridedamus kaip šio susirinkimo protokolo priedas.

Įgalioti ir įpareigoti Aleksandrą Algimantą Indriūną visų steigėjų vardu pasirašyti patvirtintus Draugijos įstatus.

 

3. Svarstyta: Draugijos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.

 

NUSPRĘSTA: Draugijos pirmininku vienbalsiai išrinktas Aleksandras Algimantas Indriūnas.

 

Išrinktas Draugijos pirmininkas pasiūlė Edmundą Vidimantą Baliuką išrinkti pirmininko pavaduotoju. Šiam sprendimui vienbalsiai pritarė visi steigėjai.

 

NUSPRĘSTA: Edmundas Vidimantas Baliukas vienbalsiai išrinktas Draugijos pirmininko pavaduotoju.

 

4. SVARSTYTA: Revizoriaus rinkimas.

 

NUSPRĘSTA: Revizoriumi vienbalsiai išrinkta Genutė Paukštienė.

 

5. SVARSTYTA. Draugijos stojamojo įnašo  ir nario mokesčio nustatymas.

 

nuspręsta: Vienbalsiai nustatytas stojamasis įnašas – 30 Lt. Vienbalsiai nustatytas kasmetinis nario mokestis – 20 Lt. Draugijos pirmininkas įpareigojamas parengti stojamojo mokesčio ir nario mokesčio mokėjimo tvarką ir pateikti ją tvirtinti kitam visuotiniam narių susirinkimui.

 

 

Steigiamojo susirinkimo protokolą pasirašę steigėjai:

 

 

 

Aleksandras Algimantas Indriūnas

 

Edmundas Vidimantas Baliukas

 

Juozas Lapienis

 

Romualdas Vytautas Rimša