į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS » Dokumentai
ĮSTATAI


 

SVĖDASIŠKIŲ DRAUGIJOS „ALAUŠAS“

ĮSTATAI

 

I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS

 

 

1.1. Draugijos pavadinimas – Svėdasiškių draugija “Alaušas”. Svėdasiškių draugijos “Alaušas” teisinė forma – asociacija.

1.2. Svėdasiškių draugija „Alaušas“.

1.3. Draugija atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Draugija neatsako pagal Draugijos nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal Draugijos prievoles.

1.4. Draugija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

1.5. Draugijos buveinė keičiama Visuotiniame narių susirinkime, susirinkimo nariams pritarus paprasta balsų dauguma.

1.6. Draugija įsteigta neribotam veiklos laikui. Draugijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

 

II SKIRSNIS. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

2.1. Draugija siekia vienyti Lietuvos Respublikoje ir užsienyje gyvenančius, dirbančius svėdasiškius, užsieniečius bei besidominčius draugijos veikla.

2.2. Pagal galimybes padėti savam kraštui kurti aplinkos grožį.

2.3. Paminėti žymesnių svėdasiškių gimimo, mirties metines, aptarti jų nuveiktų darbų reikšmę Svėdasams ir Lietuvai.

2.4. Paminėti svarbesnius įvykius tiek Svėdasuose, tiek Lietuvoje.

2.5. Pagal galimybes padėti savo krašto žmonėms tiek moraliai, tiek materialiai.

2.6. Paminėti Svėdasų krašto literatus, liaudies menininkus. Surengti literatūros ir meno kūrinių parodą Svėdasuose ir kt., jų pristatymą.

2.7. Rinkti tautosaką, liaudies dainas apie Svėdasų kraštą.

2.8..Ruošti susitikimus su žymesniais svėdasiškiais : mokslininkais, rašytojais,  dailininkais ir kitais visuomenės veikėjais..

 

III SKIRSNIS. DRAUGIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3.1. Draugijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys. Minimalus Draugijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

3.2. Draugijos narys turi tokias teises:

1) dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;

2) naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis;

3) susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4) bet kada išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

5) kitas teisės aktuose ir Draugijos įstatuose nustatytas teises.

3.3. Draugijoje turi būti visų Draugijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Draugijos narys.

3.4. Draugijos narys privalo laikytis Draugijos įstatų ir kitų Draugijos vidaus veiklos dokumentų, vykdyti Draugijos visuotinio narių susirinkimo ir pirmininko sprendimus, tausoti Draugijos turtą.

3.5. Už didelius nuopelnus Draugijai visuotinio narių susirinkimo sprendimu Draugijos nariui ar kitam asmeniui gali būti suteiktas Draugijos nario garbės vardas. Draugijos garbės narys nemoka stojamojo įnašo ir (ar) nario mokesčio ir neturi visuotiniuose Draugijos narių susirikimuose balsavimo teisės.

3.6. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžiai, jų mokėjimo tvarka bus patvirtinti atskiru dokumentu, priimtu Draugijos visuotinio narių susirinkimo. Stojamieji įnašai ir narių mokesčiai yra privalomi visiems Draugijos nariams, jeigu taip nustato visuotinis narių susirinkimas.

3.7. Išimties tvarka atleisti nuo Draugijos narių mokesčių mokėjimo ar sumažinti jų dydį atskiriems Draugijos nariams gali tik visuotinis narių susirinkimas.

 

IV SKIRSNIS. DRAUGIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ DRAUGIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

4.1. Draugijos nariu yra fizinis asmuo ar juridinis asmuo, atstovaujamas įgalioto atstovo, raštu pateikęs prašymą tapti Draugijos nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius Draugijos pirmininko sprendimu.

4.2. Draugijos narys gali bet kada išstoti iš Draugijos, padavęs prašymą Draugijos pirmininkui raštu, pilnai įvykdę savo įsipareigojimus Draugijai ir su ja atsiskaitęs.

4.3. Draugijos narys gali būti pašalintas iš Draugijos pirmininko sprendimu, jeigu pažeidė Draugijos įstatus, Draugijos vidaus veiklos dokumentus.

 

V SKIRSNIS. DRAUGIJOS VALDYMAS

 

5.1. Draugija įgyja civilinės teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo struktūrą.

5.2. Vadovavimas draugijai:

Visus Draugijos klausimus sprendžia visuotinis narių susirinkimas;
Draugijai vadovauja – Draugijos pirmininkas.

 

VI SKIRSNIS. VISUOTINIS DRAUGIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

6.1. Visuotinis narių susirinkimas:

1) keičia Draugijos įstatus;

2) renka ir atšaukia Draugijos pirmininką ir pavaduotoją;

3) nustato Draugijos narių stojamųjų ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką bei juos keičia;

4) tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;

5) priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6) renka ir atšaukia revizorių;

7) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

6.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Draugijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

6.3. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Draugijos pirmininkas per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Draugijos narių arba Draugijos pirmininko iniciatyva.

6.4. Visuotinį narių susirinkimą šaukia Draugijos pirmininkas, pranešdamas apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę viešai paskelbiant dienraštyje „Lietuvos rytas“.

6.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Draugijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Draugijos narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šių įstatų 6.4 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.

6.6. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių įstatų 6.7. straipsnyje nustatytus atvejus.

6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Draugijos įstatų keitimo, dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų.

 

VII SKIRSNIS. DRAUGIJOS VALDYMO ORGANAS

7.1. Draugijos pirmininkas yra vienasmenis Draugijos valdymo organas. Draugijos pirmininkas ir pavaduotojas renkami 4 metų laikotarpiui.

7.2. Ne mažiau kaip ½ Draugijos narių prašymu, visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti Draugijos pirmininką arba pavaduotoją ir nesibaigus jų kadencijai.

7.3. Draugijos pirmininkas arba pavaduotojas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs visuotinį narių susirinkimą.

7.4. Draugijos pirmininkas veikia Draugijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Draugijos vardu.

7.5. Draugijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Draugijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais Draugijos vidaus dokumentais.

7.6. Draugijos pirmininkas privalo laiku rengti Draugijos narių visuotinius susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie Draugijos veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

7.7. Draugijos pirmininkas pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Draugijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno Draugijos nario reikalavimu, Draugija turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Draugijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

1) informacija apie Draugijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;

2) Draugijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

3) Draugijos metinė finansinė atskaitomybė;

4) samdomų Draugijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

7.8. Draugijos pirmininko funkcijos:

1) parengti Draugijos veiklos programą;

2) analizuoti Draugijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo rezultatus;

3) priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, tvirtinti jų nuostatus, skirti ir atšaukti filialo ir atstovybės vadovus;

4) priimti ar pašalinti narius savo sprendimu;

5) priimti sprendimus dėl Draugijos turto įkeitimo, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą Asociacijų įstatymo numatyta tvarka;

6) priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų;

7) atidaryti ir uždaryti sąskaitas banke;

8) priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis, skirti jiems paskatinimus ir nuobaudas, leisti įsakymus savo kompetencijos ribose;

9) priimti sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

10) imtis priemonių Draugijos turto apsaugai, normalių ir sveikų darbo sąlygų sukūrimui;

11) užtikrinti Draugijos duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

12) išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.

7.9. Už Draugijos pirmininko ar pavaduotojo veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia Draugijos narių visuotinis susirinkimas.

7.10 Draugijos pirmininkui negalint eiti pareigų, visas jo funkcijas atlieka pavaduotojas.

 

VIII SKIRSNIS. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

8.1. Draugija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Draugijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Draugija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Draugijos prievoles.

8.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima Draugijos pirmininkas. Draugijos filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina Draugijos pirmininkas.

8.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima Draugijos pirmininkas savo sprendimu.

 

IX SKIRSNIS. Dokumentų ir kitos informacijos apie DRAUGijos veiklą pateikimo nariams, PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

9.1. Draugijos nariui raštu pareikalavus, Draugija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Draugijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Draugijos veiklos ataskaitų, visuotinio susirinkimo ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, narių sąrašų, kitų Draugijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus Draugija turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Draugijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

9.2. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais Draugijos pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.

9.3. Viešus pranešimus Draugija skelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“. Draugijos pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.

9.4. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Draugijos pirmininkas.

9.5. Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako Draugijos pirmininkas.

9.6. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo Draugijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Draugija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Draugijos įstatų tekstą (naują redakciją).

 

X SKIRSNIS. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

10.1. Draugijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal šiuos įstatus).

10.2. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais Draugijai draudžiama:

1) neatlygintinai perduoti Draugijos turtą nuosavybėn Draugijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, Draugijos darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose;

2) mokėti Draugijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Draugijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

3) Draugijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Draugijos valdymo organo nariams, Draugijos darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

4) suteikti paskolas, įkeisti Draugijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Draugijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

5) skolintis pinigų iš Draugijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

6) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

8) parduoti Draugijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

9) steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

10) vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

11) vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

12) ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

10.3. Draugijos veiklą kontroliuoja Draugijos revizorius, renkamas iš Draugijos narių visuotiniame narių susirinkime. Pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius revizorius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Draugijos veiklos patikrinimo ataskaitą.

 

Įstatai priimti ir patvirtinti steigiamajame susirinkime 2010-01-11

 

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo Aleksandras Algimantas Indriūnas