į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2017-11-23. Anykštėnai paminėjo Kariuomenės dieną

Vilniaus anykštėnų sambūris (toliau – VAS) kasmet iškiliai mini Lietuvos kariuomenės dieną. Šiemet tradicinė šventė buvo surengta lapkričio 19 d. (sekmadienį). Į Vilniaus įgulos karininkų ramovę susirinko VAS taryba, sambūrio nariai ir aukšto rango kariūnai bei mokslininkai.

 

Tarp jų – buvęs vienas iš VAS steigėjų ir pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas, generolas Jonas Andriuškevičius, pulkininkas Valdas Šiaučiulis, atsargos pulkininkas Gediminas Grina, istorikas, prof. habil. dr. Antanas Tyla,  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis, kalbininkė dr. Jūratė Žąsinaitė, teisininkė dr. Irma Randakevičienė ir kt.

 

Šventėje taip pat dalyvavo Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ nariai: akt. – Ferdinandas Jakšys, garbės pirm. Algimantas Indriūnas, doc. dr. Juozas Lapienis su žmona Aldona, Vytautas Rimša.

 

Renginio vedėjas, pulk. G. Grina

Kalba VAS pirm. R. Smetonaitė

 

Minėjimą gan šventiškai ir nuotaikingai pradėjo VAS pirmininkė Regina Smetonaitė su tarybos nariu, pulkininku Gediminu Grina. Pasveikinę visus dalyvius su Kariuomenės švente, jie pirmiausia pristatė jos programą ir dalyvius. Įdomų pranešimą apie Lietuvos kariuomenės atkūrimą, aprūpinimą ir pastarojo meto tarptautinius ryšius bei įsipareigojimus, kraštiečiams perskaitė pulkininkas V. Šiaučiulis.

Pranešimą skaito pulk. V. Šiaučiulis

Prisiminimus pasakoja prof. A. Tyla

 

Paskui buvo pagerbtas rašytojas Antanas Vienuolis Žukauskas, kadaise buvęs kovų už Lietuvos nepriklausomybę šaulys ir karo korespondentas. Apie šią jo veiklą kraštiečiams įdomiai pasakojo prof. A. Tyla. Tarybos narė Jolita Šedauskienė perskaitė mažai kam žinomą Egidijaus Smetonos straipsnį, skelbtą „Žiburyje“, apie Anykščių šaulių būrio 1920–1940 m. istoriją bei rašytojo veiklą jame, o kraštietis V. Rimša priminė svarbiausius Svėdasų valsčiaus šaulių būrio darbus nuo jo įkūrimo Svėdasuose iki pat 1940 metų.

 

 Straipsnį skaito J.Šedauskienė

 

Apie būsimus VAS darbus kalba dr. I. Randakevičienė

 

Vėliau renginyje buvo aptarti VAS tarybos darbai, atlikti pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės 100-metį. Apie anykštėnų –Vilniaus konferencijos (1917 m) dalyvių – pagerbimą, organizuotą rajone jų kapų lankymą (IX. 29), taip pat konferencijas, skirtas delegatams prisiminti Anykščiuose ir LR Seime, bei sumanymą Anykščiuose įamžinti žinomo anų laikų Lietuvos kariuomenės fotografo Izidoriaus Girčio atminimą, kalbėjo pirmininkė R. Smetonaitė, dr. Irma Randakevičienė, tarybos narys G. Grina ir kiti anykštėnai.

VAS taryba apdovanoja gen. J. Andriuškevičių

 

Minėjimas baigėsi VAS tarybos dovanomis. Gėlėmis ir nauja enciklopedine rašytojo Vygando Račkaičio bei „Anykštos“ laikraščio fotografo ir publicisto Jono Junevičiaus knyga „Žemė kelia žiedą“ (2017 m.) buvo pamaloninti visi kalbėję lektoriai, renginio organizatoriai, o už straipsnius apie VAS veiklą, paskelbtus spaudoje  – ir jų autoriai prof. A. Ažubalis ir V. Rimša.

 

Koncertuoja Miglė Sakavičiūtė ir Marius Sakavičius

Salėje Vilniaus anykštėnai. Iš dešinės (1-oje eil,): Gediminas Grina, Regina Smetonaitė, Jonas Andriuškevičius, Valdas Šiaučiulis ir kt.

 

Renginio metu kraštiečiams nuotaikingai koncertavo Miglė Sakavičiūtė (arfa) ir Marius Sakavičius (violančelė). Jie atliko žymių užsienio ir Lietuvos kompozitorių kūrinius. O paskui, kaip ir dera, šventinis šurmulys persimetė ir įsismagino prie anykštėnų suneštų vaišių stalo – juk susitikus kraštiečiams, kalbų niekada netrūksta...

 

Romualdas Vytautas Rimša

Vilnius, 2017 11 23

Romualdo Vytauto Rimšos nuotraukos