į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2011-02-17. Svėdasų mokslo žinių ir kultūros židiniui - 70 metų

Žiemiškai šaltą, tylų ir saulėtą 2010 m. lapkričio 27-osios dienos priešpietį Anykščių rajono Svėdasų miestelio gyventojai ir svečiai gausiai rinkosi į šventę. Tą šeštadienį Kultūros namuose, kur veikia miestelio biblioteka, turėjo prasidėti iškilus jos jubiliejaus minėjimas.

 

Per 70 metų ne kartą keitėsi oficialus bibliotekos pavadinimas. Vadinta įvairiai: 1940 m. pavadinimas buvo „Svėdasų viešoji biblioteka“, po Antrojo pasaulinio karo – „Svėdasų valsčiaus viešoji biblioteka“, po gero dešimtmečio – „Svėdasų kaimo biblioteka“, XX a. 8-ojo dešimtmečio antroje pusėje – „Anykščių rajono centrinės bibliotekos Svėdasų filialas“, atkūrus šalies nepriklausomybę, po keleto metų – „Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Svėdasų skyrius“.

Šventės svečiai ir parodos autoriai bibliotekos Meno galerijoje. Iš kairės: Vytautas Rimša, Romualdas Tarabilda, LR Seimo narys Vytautas Galvonas, Almonė su vyru Aleksandru Tarabilda ir doc. dr. Juozas Lapienis

 

Vietos gyventojų lūpose jos pavadinimas liko tas pats: „Biblioteka“, ir žymiai retesniais atvejais – „Svėdasų biblioteka“. Taip – trumpai drūtai – ir šiandien ją vadina visi tie, kurie čia naudojasi knygomis, laikraščiais, žurnalais, informacija, naujausiomis elektroninėmis technologijomis ar kitomis paslaugomis. Taip ją vadinsime ir straipsnyje.

 

Žmonės su gėlėmis ir dovanomis toliau plaukte plaukė į Kultūros namus – bibliotekininkės vos spėjo juos sutikinėti ir kviesti į biblioteką. Šventinis šurmulys didėjo, kaip seniai matytų bičiulių būryje! Pagaliau pagerbti bibliotekos susirinko visi dalyviai. Tarp jų – Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) atstovas, Anykščių rajono savivaldybės (RS), šios savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos bei Svėdasų seniūnijos vadovai, Svėdasų, Butėnų ir Grikepelių kaimo bendruomenių, Kultūros namų (dabar jie vadinami Anykščių RS Kultūros centro Svėdasų skyriumi) ir Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ atstovai, kraštiečiai iš Vilniaus, Utenos bei kitų vietovių, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojų ir moksleivių delegacijos, atskiri knygos gerbėjai ir skaitytojai.

 

Salėje nebeliko tuščių vietų. Ir tai suprantama. Biblioteka provincijos gyventojams yra svarbus mokslo žinių ir kultūros židinys, o kartu – nepakeičiamas edukacijos ir estetinio ugdymo (prisiminkime kad ir literatūrinius renginius ar Meno galerijos veiklą!) bei neformalaus bendravimo centras, pagaliau – vieta, kur malonu bent kiek atsikvėpti nuo kasdienybės, buities rūpesčių ir kultūringai praleisti laisvalaikį.

 

Pasak buvusios vadovės, čia išdirbusios 42-jus metus Elenos Bublienės, dabar biblioteka kiekvienam žmogui siūlo daug veiklos rūšių ir paslaugų. Tai gyventojai supranta ir vertina. Skaitytojai čia gali pasirinkti ir pasikeisti knygas, paskaityti laikraščius ir žurnalus, pasinaudoti enciklopedijomis, žodynais, žinynais ir kraštotyros darbais, nemokamai naudotis internetu, mokytis dirbti kompiuteriu, pasidaryti dokumentų kopijas, nuskanuoti raštus ar atsisiųsdinti ir išsispausdinti juos iš kompiuterinių duomenų bazių, išsiųsti reikalingus dokumentus faksu į kitas institucijas, gauti kvalifikuotas specialistų konsultacijas bibliografijos, skaitymo ir informacijos paieškos klausimais, dalyvauti literatūriniuose ir kituose mokslo populiarinimo žinių renginiuose, įvairiomis formomis įsijungti į bibliotekos veiklą ir padėti jai atlikti nustatytas socialines funkcijas. Esant ne itin intensyviam edukaciniam ir kultūriniam gyvenimui tai yra labai daug. Tuo biblioteka pelnė gyventojų pagarbą tarp kitų kultūros bei edukacijos socialinių institucijų – Kultūros namų, gimnazijos ir pan. Ji užima garbingą vietą.

 

Šventė prasidėjo lyriškais eilėraščių posmais, kuriuos perskaitė bibliotekoje veikiančio Svėdasų krašto literatų klubo „Sietuva“ pirmininkė, šio ir daugelio kitų bibliotekos renginių vadovė Alma Švelnienė. Ji kalbėjo ir apie knygos bei skaitymo svarbą visuomenėje, priminė bibliotekos istoriją.

 

Svėdasų valstybinės bibliotekos ištakas sudaro čia dirbusio kunigo Juozo Ražansko iniciatyva 1938 m. rudenį įsteigta parapinė biblioteka, pavadinta iškilaus mūsų kraštiečio, lietuvių literatūros klasiko, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vardu. Joje buvo didelis kambarys, kuriame stovėjo dvi spintos knygoms, stalas ir pora kėdžių. Iš pradžių pusę knygų jai dovanojo pats kunigas, o kitas – tuo metu miestelyje veikusių draugijų skyriai ir gyventojai.

 

1939 m. pabaigoje bibliotekoje jau buvo 500 knygų, daugiausia grožinės literatūros, lankėsi 200 skaitytojų. Būta ir keleto pavadinimų laikraščių, kuriuos užsakydavo čia veikusios draugijos. Biblioteka dirbo kasdien nuo 16 iki 20 valandos, ją tvarkė ir prižiūrėjo vedėja Ona Juodelytė-Maculevičienė, kurią, kaip ir biblioteką, išlaikė parapija.

 

1940 m. liepos mėnesio viduryje visą jos turtą perėmė nauja, tuo metu steigiama valstybinė Svėdasų viešoji biblioteka, tad parapinė nustojo veikusi. Nuo tada valstybinė biblioteka čia veikia visą laiką. Per 70 metų nepalyginamai padidėjo knygų fondai, padaugėjo skaitytojų, išsiplėtė veikla. Dabar joje sukaupta 11,5 tūkst. egzempliorių dokumentų, kuriais naudojasi apie 850 gyventojų. Per metus jiems išduodama po 26 tūkst. spaudinių, kasdien apsilanko nuo 50 iki 70 gyventojų. Joje yra susibūrę įvairūs skaitytojų klubai ir būreliai.

 

Pavyzdžiui, 1976 m. buvo įkurtas Svėdasų krašto literatų klubas „Sietuva“, kuris nuolat rengia susitikimus, išleido savo kūrybos rinktines: „Mėnulio taku“ (1997 m.), „Baltieji debesys“ (2000 m.), „Žydėjimas“ (2005 m.), mokytojos Petronėlės Dagytės knygelę „Augau, augau ir užaugau“ bei Aliutės Elenos Markevičiūtės – „Tylos kalbėjimas“ (abi 2007 m.). Buvusi mokytoja Irena Guobienė, vaikų praminta „Pasakų bobute“, bibliotekoje nuolat susitinka su mažaisiais skaitytojais ir iš įvairių knygelių seka jiems pasakėles; Meno galeriją lanko Svėdasų gimnazijos bei kitų mokyklų mokinių ekskursijos, kurias organizuoja klasių vadovai ar kiti mokytojai.

 

Apie bibliotekos veiklą pasakojo buvusi jos vadovė Elena Bublienė. Ji pagarbiai prisiminė tuos darbuotojus, kurie šia biblioteka ir gyventojų skaityba rūpinosi anksčiau. Tai – bibliotekininkai: Stelmokas, Boguslovas Matulevičius, Emilija Norkūnaitė-Šalkuvienė, Steponas Češūnas, Mykolas Baronas, Elena Baltuškienė. Jie bibliotekos istorijoje paliko savo pėdsaką. Nuo 1968 m. dirbti pradėjo Elena Bublienė, o vėliau jai talkino naujos darbuotojos: Violeta Gliaudelienė (nuo 2010 m. kovo 1 dienos ji bibliotekos vadovė), Asta Medinienė bei Dalia Paulavičienė, čia dirba iki šiol.

 

Atlikta daug įvairiausių darbų. Iš jų itin daug pastangų per pastarąjį dešimtmetį pareikalavo bibliotekos perkraustymas į Kultūros namų patalpas ir kapitalinis patalpų remontas, keli bibliotekos jubiliejai, Meno galerijos įrengimas ir atidarymas 2000 m. (surengtos 65-ios krašto dailininkų bei tautodailininkų darbų parodos), pirmojo interneto prieigos taško 2005 m. atidarymas ir 5-ių kompiuterinių darbo vietų įrengimas, kuriomis kasmet pasinaudoja po 2 tūkst. interneto vartotojų.

 

Išplėsta bibliotekos kraštotyros veikla: rengiami literatūriniai kraštiečių kūrybos vakarai ir jubiliejiniai minėjimai, sudaryti ir papildomi teminiai aplankai apie įžymius šio krašto žmonės – literatūros klasiką Juozą Tumą-Vaižgantą, liaudies rašytoją Juozą Baltušį, rašytojus Vladą Baleišį, Bronę Buivydaitę ir Stepą Zobarską, aktorių Ferdinandą Jakšį, dailininkus Joną Rimšą ir Kajetoną Sklėrių bei kt.

 

Bibliotekos veikla ir visuomeninis bibliotekininkių darbas Svėdasuose, Anykščių rajone ir visoje Lietuvoje ne kartą susilaukė deramo įvertinimo. Už gerą darbą ir visuomeninę veiklą 1977 m. Elenai Bublienei buvo įteiktas Knygos bičiulio ženklas, 2000 m. – Kultūros ministerijos Padėkos raštas, 2003 m. – Padėka Lietuvai, 2006 m. Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) respublikinio konkurso „Metų bibliotekininkas“ komisijos nutarimu jai skirta speciali VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ premija, 2007 m. Lietuvos kultūros ministerija įstaigai suteikė „Puikaus darbo bibliotekos“ vardą. Beveik kasmet už gerą darbą bibliotekai ir jos darbuotojoms buvo teikiami Lietuvai pagražinti draugijos, Anykščių rajono savivaldybės ir kitų institucijų garbės ar padėkos raštai.

 

Baigdama pranešimą, ilgametė vedėja renginio dalyviams padėkojo už dėmesį bibliotekai, už dalyvavimą šventėje ir visokiausią pagalbą bibliotekai. Kiek vėliau bibliotekininkių širdis maloniai kaitino nuoširdūs svečių bei skaitytojų žodžiai, skirti tiek bibliotekai, tiek ir jos darbuotojoms. Salėje prasidėjo tikra „sveikinimų lavina“.

 

Pirmieji eiliuotus ir muzikinius sveikinimus, pritariant akordeonui, bibliotekai paskelbė Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo mažieji skaitytojai – Butėnų kaimo bendruomenės vaikučiai (vad. Onutė Jėckienė). Jie įteikė įspūdingą – didelę, pačių sukurtą ir iliustruotą, knygą. Jubiliejui abejingi neliko ir valdžios atstovai, nepagailėję net ir savojo šeštadienio. Neretai čia užsukantis LR Seimo narys Vytautas Galvonas, linkėdamas bibliotekai sulaukti turtingesnių laikų ir didesnių atlyginimų, šįkart padovanojo 71 knygą (pasak jo, 70 – kaip jubiliejaus metų simbolis, o viena – kaip darbų, žengiant į naująjį bibliotekos dešimtmetį, simbolis).

Svėdasiškis Vilius Lapienis (iš kairės), Anykščių meras Sigutis Obelevičius ir tėviškėnas, vilnietis doc. dr. Juozas Lapienis

 

Itin dažni šios bibliotekos svečiai ir Svėdasų kultūrinių renginių globėjai bei dalyviai – Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius ir rajono vicemeras Donatas Krištaponis – bibliotekai linkėjo ilgai gyvuoti, pilnėti ir klestėti, kad ateityje knygų fondai praturtėtų naujais leidiniais. Jų žodžiais, gražiu jubiliejumi darbai nesibaigia, nes skaičius 70 rodo tik bibliotekos raidos etapą ir kartu primena jos darbų tęstinumą. Dėkodami už gerą darbą, abu rajono vadovai savo linkėjimus papildė gėlėmis ir dovanomis. Biblioteką pasveikino ir Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka su metodinio darbo organizatore Vida Kontrimavičienė. Jie atvežė „jaučio odoje išguldytus“ palinkėjimus ir dovanų.

 

Į sceną kilo ir kraštiečiai. Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos nariai iš Vilniaus doc. dr. Juozas Lapienis ir Vytautas Rimša jubiliejaus dalyvius sveikino draugijos vardu. Be to, docentas bibliotekininkėms padėkojo už čia surengtą jo kūrybinį vakarą, perdavė gražius aktoriaus Ferdinando Jakšio palinkėjimus. Šių eilučių autorius dėkojo bibliotekai už nuolatinę pagalbą, plėtojant draugijos „Alaušas“ mokslinę ir organizacinę veiklą, kalbėjo apie bibliotekos reikšmę.

 

Prisiminė, kad per šią – pirmąją biblioteką gyvenimo takelis jį yra išvedęs į kitas, žymiai didesnes Lietuvos, o paskui – ir į didžiausias pasaulio bibliotekas, kol galiausiai atvedęs į įdomų mokslo pasaulį. Jis džiaugėsi, kad šiandien čia mato daug vaikų ir jaunimo, kurie ateityje taps gerais specialistais, o gal – žymiais kraštiečiais, kurie, kaip Vaižgantas, savo darbais garsins gimtąjį kraštą ir visą Lietuvą.

 

Biblioteką pasveikinusi uteniškė Regina Merkienė, nuoširdžiai padėkojo jos darbuotojoms už vyro – tautodailininko Vaclovo Merkio bibliotekoje surengtas meno dirbinių parodas bei knygų pristatymus, už jo kūrybos Svėdasuose populiarinimą. 

 

Tautodailininkas Aleksandras Tarabilda džiaugėsi ir dėkojo, kad bibliotekos Meno galerijoje nuolat vyksta naujos parodos, kad čia galima susipažinti su kolegų darbais, priminė, kad ir pats noriai jose dalyvauja. Į sceną kilo ir artimiausi kaimynai – tame pačiame pastate įsikūręs Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis ir Kultūros namų vadovė Rožė Lapienienė. Bibliotekai jie linkėjo prasmingų darbų ir naujų pasiekimų. Sveikinimo žodžius ir palinkėjimus taip pat tarė Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojai ir moksleiviai.

 

Visų jų kalbas lydėjo dainos, kurias atliko gimnazijos auklėtiniai (beje, kai kurias – savos kūrybos!), vietos etnografinis ansamblis, miestelio bardu tituluojamas Algis Baronas ir Rožės Lapienienės šeima. Po jų suskambo įprasta ir miela svėdasiškių šnekta. Savąja tarme bibliotekininkes pasveikino trijų vietos bendruomenių – Butėnų (pirm. Domicėlė Augutienė), Grikiapelių (pirm. Njolė Braukylienė) ir Svėdasų (pirm. Jolita Paškonienė) delegacijos, taip pat – kai kurie bibliotekos lankytojai ir kraštiečiai „no savis“...

 

Pasibaigus oficialiajai programos daliai, renginio dalyviai persikėlė į Meno galeriją, įsikūrusią antrame bibliotekos aukšte. Čia visi gėrėjosi žemiečių tapybos ir skulptūros darbais. Šįsyk jubiliejui skirtoje parodoje, atidarytoje lapkričio 24 dieną ir veikusioje gruodžio mėnesį, dalyvavo trylika autorių.

 

Tai – Aleksandras ir Romualdas Tarabilda, Vaclovas Merkys, Albinas Starkauskas, Genovaitė Adiklienė, Josifas Judelevičius, Rima Ropytė, Kšištof Sokolovski, Donatas Šilinis, Irina Gudelienė, Ramunė Vėliuvienė, Jonas Kastys ir Juozas Davainis. Netradiciniai tautodailininko Aleksandro Tarabildos kūriniai į galeriją buvo atvežti iš Rokiškio kraštotyros muziejaus, kur ką tik baigėsi Aukštaitijos tautodailės paroda. Ten vykusiame konkurse jie pelnė prizinę vietą.

 

Prasminga šventė baigėsi nuoširdžiais pašnekesiais prie kavos ir arbatos puodelio, lengvų užkandžių ir saldumynų stalo. Šventinę nuotaiką muzikos akordais palaikė gimnazijos kūno kultūros mokytojas Vytautas Jucys bei Algis Baronas. Prie jų, su gitara rankose greit prisijungė ir vienas iš Meno galerijos įkūrimo mecenatų, verslininkas Algimantas Čaplinskas. Visus sudomino ir bibliotekininkių pjaustomas didelis šventinis tortas, ant kurio puikavosi prasmingas užrašas: „Biblioteka – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas“. Šį kūrinį-skanėstą pagamino išradingi Svėdasų kavinės „Pas Gedą“ savininkai.

 

Šventė, žinoma, nebūtų taip gerai pasisekusi, jei prie jos nebūtų prisidėję supratingi, bibliotekai ir visam kultūros darbui neabejingi vietiniai rėmėjai. Todėl bibliotekos darbuotojos ir renginio dalyviai už paramą nuoširdžiai padėkojo Anykščių rajono savivaldybei, UAB „Anykščių Vosinta“, „Žaliadvaris“, medžiotojų klubui „Svėdasai“, taip pat pavieniams geradariams: Danutei Peželienei, Sigitai Zobarskienei, Aldonai Paršiukaitei ir daugeliui kitų.

 

Bendromis jėgomis surengtas Svėdasų bibliotekos 70-mečio jubiliejus buvo prasmingas, visiems įdomus ir įsimenantis. Jis parodė, kad lietuvių literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje kultūrinis visuomenės gyvenimas nepriteklių bei menko valdžios dėmesio dar nėra visiškai nustumtas į socialinio gyvenimo užribį.

Vytautas Rimša,
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“
tarybos narys, atsakingas už
mokslinę veiklą

 

Šaltinis